ประวัติศาสตร์ ม.๓ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ประวัติศาสตร์ ม.๓ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

๑. ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นและนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย

๒. “หลุก” เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการใด โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา

๓. การทำบุญประทายข้าว เป็นภูมิปัญญาในด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี

๔. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อยู่ในจังหวัดลพบุรี

๕. มูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙

๖. กะเพรา จัดเป็นภูมิปัญญาไทยในด้านการแพทย์

๗. ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับสืบทอดมาจากสมัยอยุธยา

๘. “พระราชพิธีตรียัมปวาย” เป็นพระราชพิธีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

๙. ตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มีการแต่งตั้งครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

๑๐. ธงชาติไทยสมัยรัชกาลที่ ๒ ใช้ในกิจการเรือสินค้าหลวง

๑๑. เสื้อราชปะแตน เป็นสิ่งดัดแปลงวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรป

๑๒. เพราะเหตุใด “จารีตนครบาล” ถึงถูกยกเลิกในรัชกาลที่ ๕ เพราะชาวตะวันตกรังเกียจว่าทารุณ ไร้อารยธรรม

๑๓. โอกาสใดที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์ธงไตรรงค์ขึ้นมา การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑

๑๔. การเคารพธงชาติในปัจจุบันนั้น ได้ถูกกำหนดเริ่มใช้มาโดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม

๑๕. ๑ มกราคม ๒๔๘๔ คือ วันขึ้นปีใหม่ของไทยอย่างเป็นทางการที่ถูกกำหนดใหม่ในสมัยรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม

๑๖. กลบท เป็นลักษณะวรรณกรรมที่ถูกรวบรวมในสมัยรัชกาลที่ ๕ ลงไว้ในจารึกแผ่นหนึ่ง โดยจารึกแผ่นนี้ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๑๗. ผู้ใดเป็นผู้ประพันธ์ “จดหมายเหตุเรื่องราชทูตไทยไปเมืองลอนดอน” หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)

๑๘. การซื้อขายลิขสิทธิ์ในประเทศไทยครั้งแรกเกิดขึ้นโดยผู้ซื้อลิขสิทธิ์คือ หมอบรัดเลย์

๑๙. สิ่งที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ในการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งแรกในประเทศไทย คือ นิราศลอนดอน

๒๐. การเริ่มนำวรรณกรรมมาแปลเป็นภาษาไทย เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งแรกในรัชกาลใด รัชกาลที่ ๑

๒๑. “ราชกิจจานุเบกษา” คือ สื่อสิ่งพิมพ์ทางราชการฉบับแรกของไทย ออกครั้งแรกเมื่อพ.ศ. ๒๔๐๑

๒๒. ภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากสุดในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๓. “รามจิตติ น้อยลา สุครีพ” เป็นพระนามแฝงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๔. “พระราชพิธีสิบสองเดือน” เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๕. รางวัล S.E.A. Write  คือ รางวัลที่มอบให้นักเขียนดีเด่นใน ๑๐ ประเทศอาเซียน ที่เขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์

๒๖. เพราะเหตุใด รัชกาลที่ ๑ จึงตั้ง “กรมช่างสิบหมู่” เพราะในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยา ช่างไทยถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นจำนวนมาก จึงต้องการรวบรวมช่างไทยที่เหลืออยู่

๒๗. “เขามอ” เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน

๒๘. สถาปัตยกรรมที่ไม่มี “ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์” เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม

๒๙. สาเหตุการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทรในสมัยรัชกาลที่ ๓ คือ เป็นราชอนุสรณ์แก่พระอัยกาและพระราชบิดาของพระองค์ (รัชกาลที่ ๑-๒)

๓๐. ขรัวอินโข่ง เป็นจิตรกรในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓๑. ลักษณะพิเศษของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คือ อาคารแบบตะวันตก แต่หลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทย

๓๒. พระบรมราชานุสาวรีย์ชิ้นแรกของประเทศไทยที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยพระมหากษัตริย์ยังมีชีวิตอยู่ คือ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า)

๓๓. ผู้บุกเบิกงานศิลปะในประเทศไทยคนสำคัญที่สุด คือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

๓๔. การสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมทหารในสงครามอินโดจีน

๓๕. สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างละครนอกกับละครในคือ แบบแผน ผู้แสดงและเรื่องราวที่ให้อารมณ์แตกต่างกัน

๓๖. ในสมัยใดที่ผู้หญิงในวังสามารถเล่นละครนอกได้เหมือนนอกวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

๓๗. ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก เกิดขึ้นเพื่อรวมในวงดนตรีไทยวงใด วงปี่พาทย์เครื่องคู่

๓๘. ละครดึกดำบรรพ์ ได้รับอิทธิพลมาจาก ละครโอเปรา

๓๙. การใช้เครื่องสำอางตามแบบตะวันตกในการแสดงละครแทนการผัดหน้าด้วยแป้งขาวนั้น เริ่มเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ก่อตั้งขึ้นมาโดยหน่วยงานใด กรมศิลปากร

๔๑. ละครแนวใดเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองปี ๒๔๗๕ ละครแนวชาตินิยม

๔๒. ละครดึกดำบรรพ์ มีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร ดำเนินเรื่องเร็ว ฉากสมจริง ไม่มีการพากย์

๔๓. กลองทัด ๒ ลูก ถูกกำหนดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑

๔๔. “สนุกนิ์นึก” เป็นบทพระนิพนธ์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรียากร

๔๕. “แม่วัน” คือ นามปากกาของพระสุรินทราชา

๔๖. การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ ๕ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใดมากที่สุด ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี

๔๗. พระราชบัญญัตินามสกุล เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔๘. กวีคนสำคัญของไทยที่เป็นที่เชิดชูในสากลโลกนั้น ได้มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่ ๒

๔๙. การถือน้ำถวายสัตย์พิพัฒน์สัตยา เป็นพระราชพิธีที่แสดงถึง ความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และสร้างความแน่นแฟ้นระหว่างขุนนางและสถาบันราชวงศ์-กษัตริย์

๕๐. การปลูกหญ้าแฝก มีประโยชน์อย่างไร เพื่อลดการพังทลายหน้าดินและสร้างรายได้ในการทำหลังคา เครื่องหอมแก่ชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s